Camera de Comert si Industrie a Muncipiului Bucuresti
Afacerea
--------------------------------- ---------------------------------

Contact

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Departamentul Presa, Marketing si PR  

Adresa: Bd. Octavian Goga, Nr. 2, Sector 3, 030982 Bucuresti

Telefon/Fax: 319.00.79
E-mail: marketing.comunicare@ccib.ro
Web: www.ccib.ro/afacerea  

Redactie:
Elena CABIAGLIA
Emilia HRISTEA
Cristina SERBANESCU
Virginia VALASUTEANU

Publicitate

---------------------------------- eminescu
---------------------------------- certind
----------------------------------
certind
---------------------------------- FOREN
---------------------------------- akcenta
---------------------------------- FOREN
---------------------------------- FOREN
---------------------------------- REBU
---------------------------------- Apulum94