Camera de Comert si Industrie a Muncipiului Bucuresti
Afacerea
--------------------------------- ---------------------------------
Anul XII, Nr 20-21 (601-602) 10-23.05.2017 > Din lumea afacerilor

A fost publicat Programul European de Standardizare 2017

Organizaţiile europene de standardizare - Comitetul European de Standardizare (CEN) şi Comitetul European de Standardizare Electrotehnică (CENELEC) - au lansat programul lor anual de lucru pentru 2017. Acesta cuprinde un plan amplu şi ambiţios, structurat pe 24 de domenii de interes, pentru care se vor elabora standarde europene.

Aceste domenii răspund necesităţilor pieţei şi sunt corelate cu priorităţile Programului Anual de Lucru al Uniunii pentru Standardizarea Europeană în 2017, care a fost adoptat de Comisia Europeană în 2016.
În 2017 vor fi elaborate standarde în următoarele domenii de activitate: Energie şi utilităţi, Apărare şi securitate, Servicii, Accesibilitate, Aeronautică şi spaţiu, Industria chimică, Construcţii, Tehnologia informaţiei, Tehnologia electrică, Mediu, Industria alimentară şi agricultură, Mobilă şi produse menajere, Sănătate şi securitate, Îngrijirea sănătăţii şi stare de bine, Încălzire, răcire şi ventilaţie, Dispozitive de uz casnic, Maşini, Materiale, Tehnologii inteligente, Sport şi agrement, Industria textilă, modă şi accesorii, Jucării, Transporturi şi vehicule, Lemn şi produse pe bază de lemn.

Programul conţine, de asemenea, informaţii cu privire la cooperarea internaţională, la modalităţile de sprijinire a participării la activitatea de standardizare a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) şi a altor părţi interesate din cadrul societăţii, promovarea educaţiei despre standardizare şi obiectivele privind implicarea comunităţii de cercetare şi dezvoltare.

Statele membre îşi vor aduce aportul la elaborarea de standarde care să răspundă cât mai bine necesităţilor pieţei şi ale consumatorilor.

Cu ocazia lansării programului, Elena Santiago, director al CEN şi CENELEC, a afirmat:
„CEN şi CENELEC sunt pe deplin angajate în transformările generate de evoluţia digitală actuală şi de oportunităţile aduse de aceasta pentru digitalizarea standardizării. Ne vom concentra pe creşterea transparenţei şi a deschiderii sistemului de standardizare şi pe furnizarea unui acces uşor la informaţia despre standarde şi activităţile de standardizare. Standardele europene ajută la consolidarea Pieţei Unice, intensifică dezvoltarea şi creează locuri de muncă. Având în vedere diversitatea domeniilor în care activăm, este important pentru industrie şi pentru părţile interesate  ca standardele europene să rămână coerente şi compatibile între ele, dar şi cu standardele europene. Vom continua să colaborăm cu Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) şi cu Comisia Electrotehnică Internaţională (IEC) pentru a evita paralelismul activităţilor de standardizare, acordând prioritate standardelor internaţionale şi asigurându-ne că standardele noastre le completează în domeniile şi pe subiectele relevante. În 2017, 34 de state europene sunt membre ale CEN şi CENELEC, ceea ce înseamnă 600 de milioane de consumatori!"


Aici: Work Programme

Energie
Ecoproiectarea şi eficienţa materialelor
În 2017, CEN şi CENELEC vor elabora 20 de standarde europene referitoare la eficienţa materialelor. Ele vor sprijini Directiva Ecoproiectarea (2009/125/EC).

Ecoproiectarea aspiratoarelor
CLC/TC 59 X, Performanţa aparatelor electrice de uz casnic, lucrează ca răspuns la M/540 pentru a elabora standarde referitoare la metode de măsurare referitoare, printre altele, la filtrele de apă ale aspiratoarelor, la bateriile care acţionează aspiratoarele şi aspiratoarele-robot. Standardele europene cu privire la metodele de măsurare a performanţei pentru aspiratoarele uscate, fără cordon şi aspiratoarele uscate pentru uz casnic vor fi finalizate în 2017.
Se va continua activitatea la standardul european cu privire la metodele de măsurare pentru aparatele de curăţare a suprafeţelor - aspiratoare uscate fără cordon pentru uz casnic.

Energia nucleară
În 2017, CLC/TC 45 B, Aparatură de protecţie la radiaţie, va adopta ca standarde europene IEC 61005, Aparatură de protecţie la radiaţie. Aparate de măsurare a radiaţiei în doze echivalente de neutroni din fond natural, şi IEC 61577-2, Aparatură pentru protecţie la radiaţie. Aparate de măsurare a radonului şi a descendenţilor radonului. Partea 2, Cerinţe specifice pentru aparate de măsurare a radonului.

Alte standarde care vor fi elaborate în 2017

Ecoproiectarea şi etichetarea energiei
Vor fi primite noi cereri de standardizare referitoare la ecoproiectarea vitrinelor frigorifice, a aparatelor de încălzire a încăperilor, a boilerelor cu funcţionare pe bază de combustibili solizi şi a echipamentelor de sudare.
CEN/TC 214 va elabora trei standarde europene referitoare la încercarea capacităţii şi a consumului maşinilor de spălat industriale.

Carburanţi şi biocarburanţi
CEN/TC 19 va finaliza revizuirea standardului european referitor la gazul petrolier lichefiat şi va transforma specificaţia tehnică privind carburantul auto pe bază de etanol (E 85), în standard european.

Managementul energiei
CEN-CLC/JWG 3 va monitoriza activitatea de revizuire a standardului referitor la managementul energiei (EN ISO 50001), care se desfăşoară la ISO.

Turbine eoliene
CLC/TC 88, Turbine eoliene, elaborează standarde pentru turbine eoliene, pentru a demonstra conformitatea cu directivele europene şi adoptă standarde publicate de IEC/TC 88, Sisteme de generare a energiei eoliene. În 2017, CLC/TC 88 va elabora standarde cu privire la securitatea personalului şi compatibilitatea electromagnetică pentru a sprijini Directiva Maşini şi Directiva Compatibilitate Electromagnetică.

2. Apărare şi securitate

Securitate şi sisteme de alarmă
CLC/TC 79 va finaliza un nou standard european referitor la centrele de monitorizare şi primire a alarmelor, precum şi amendamente la standarde referitoare la sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat şi ghiduri de aplicare pentru alarme sociale. Comitetul va elabora două specificaţii tehnice cu privire la sistemele şi echipamentele de transmisie a alarmelor, care includ un ghid de aplicare şi cerinţe pentru un protocol comun de transmisie a alarmelor care utilizează protocolul de Internet.

Securitatea cetăţenilor
În 2017, TC 391 va elabora o nouă specificaţie tehnică care stabileşte un ghid pentru managementul securităţii substanţelor chimice, biologice, radiologice, nucleare şi explozive (CBRNE) pentru facilităţile de îngrijire a sănătăţii de-a lungul ciclului lor de viaţă. Aceasta se va referi la protecţia la substanţe CBRNE utilizate în facilităţile de îngrijire a sănătăţii împotriva ameninţărilor legate de utilizarea rău intenţionată a acestora şi va trata protecţia oamenilor, bunurilor şi a informaţiilor. Această specificaţie tehnică fa fi aplicabilă ca parte a sistemelor de management precum cele stabilite în ISO 9001 şi ISO 28001.

3. Servicii

Servicii de îngrijire a sănătăţii
În 2017, CEN/TC 403, Chirurgie estetică şi estetică medicală fără operaţie, va finaliza un standard european cu privire la procedurile de estetică medicală care nu necesită operaţie.

Alte standarde şi activităţi de standardizare în 2017

Standarde pentru servicii orizontale
În 2017, CEN/TC 447, Standarde orizontale pentru furnizarea de servicii, va acorda prioritate elaborării de standarde europene referitoare la terminologie, efectuarea serviciului, contracte de serviciu şi măsurarea performanţei.

Servicii de securitate
CEN/TC 439, Servicii private de securitate, va realiza o anchetă pentru a identifica cele mai bune practici şi legislaţia existentă cu privire la protecţia infrastructurii critice. Pregătirea unui nou standard european care se referă la procesele de furnizare a serviciilor şi competenţele profesioniştilor din domeniul securităţii începe în acest an.

Managementul facilităţilor
În 2017, CEN/TC 348, Managementul facilităţilor, va lucra împreună cu ISO la elaborarea unui nou standard comun - european şi internaţional - referitor la cerinţe şi linii directoare cu privire la sistemele de management al facilităţilor.

Clienţi
CEN va publica un standard european elaborat de CEN/TC 432, Competenţa reprezentanţilor clienţilor, care stabileşte criterii de competenţă şi metode de evaluare pentru 21 de domenii. Conformitatea cu acest standard va furniza un mijloc de demonstrare a competenţei cerute de operatorii economici autorizaţi.

Servicii de traducere
În 2017, două noi standarde elaborate ca răspuns la M/516, vor fi publicate împreună de CEN şi de ISO şi vor cuprinde cerinţele de traducere simultană în cabine permanente şi mobile.

4. Accesibilitate

Proiectare pentru toţi
Ca răspuns la M/473, organizaţiile europene de standardizare se vor strădui să trateze accesibilitatea urmând abordarea Proiectarea pentru toţi în toate activităţile de standardizare relevante referitoare la produse şi servicii. CEN/BT WG 213 răspunde de coordonarea acestor eforturi şi se asigură că activitatea este desfăşurată potrivit M/473. În 2017, JWG 5 va continua să lucreze la elaborarea unui standard european cu privire la accesibilitate, urmând abordarea Proiectare pentru toţi în ceea ce priveşte produsele, bunurile şi serviciile - Extinderea gamei utilizatorilor.

Accesibilitatea în mediul construit
Ca răspuns la M/420, CEN şi CENELEC vor începe să elaboreze un standard european care va stabili cerinţe de accesibilitate pentru public în mediul construit. Această activitate va fi desfăşurată de CEN/CLC/JWG 6, împreună cu un grup de experţi în domeniul accesibilităţii şi al mediului construit. Rapoarte  tehnice cu privire la criteriile de performanţă tehnică şi la evaluarea conformităţii vor completa această activitate.

Alte standarde şi activităţi de standardizare desfăşurate în 2017

Website-uri şi aplicaţii mobile
În cadrul Directivei anticipate cu privire la accesibilitatea website-urilor şi a aplicaţiilor mobile pentru organismele din sectorul public, CEN, CENELEC şi ETSI vor începe să revizuiască standardul european existent cu privire la cerinţele de accesibilitate pentru achiziţiile publice şi furnizarea de produse şi servicii în domeniul tehnologiei informaţiei (ICT) în Uniunea Europeană. Revizuirea va asigura faptul că standardul satisface cerinţele directivei, în mod deosebit prin acoperirea aplicaţiilor de telefonie mobilă. 

Câini pentru asistenţă
În 2017, pe baza activităţii existente în acest domeniu, va avea loc o întrunire a CEN/TC 452, care va elabora criterii de referinţă pentru câini pentru asistenţă şi câini-ghizi şi de competenţă în domeniul mobilităţii instructorilor.

5. Aeronautică şi spaţiu

Sisteme globale de navigaţie prin satelit
CEN/CLC/TC 5 îşi propune să faciliteze utilizarea pe scară largă în Uniunea Europeană a Sistemelor de transport inteligente bazate pe GNSS în Uniunea Europeană, în mod deosebit sistemele critice de securitate. Se pune accentul pe Serviciul European Geostaţionar Mixt de Navigaţie (EGNOS) şi pe programul Galileo.

Alte standarde şi activităţi de standardizare în 2017

Managementul traficului aerian
TC 377 va revizui EN 16495, Managementul traficului aerian. Securitatea informaţiei pentru organismele care susţin operaţiunile de aviaţie civilă.

Aeronautică
CEN va continua să colaboreze cu Asociaţia Industriilor Aerospaţiale şi de Apărare din Uniunea Europeană pentru a elabora 66 de standarde care vor trata subiecte precum accesoriile de ieşire pentru conectoare circulare şi dreptunghiulare, electrice şi optice, cablurile electrice care funcţionează între -55 şi 260o C şi metodele de încercare pentru mantale de protecţie a cablurilor.

6. Industria chimică
Standardizarea în acest domeniu sprijină implementarea legislaţiei europene care include Reglementarea (EC) 2003/2003 cu privire la îngrăşăminte, Directiva 93/15/EEC referitoare la explozivii pentru uz civil, Directiva 2007/23/EC şi Directiva 2013/29/EU privind introducerea pe piaţă a articolelor pirotehnice. Activitatea CEN în acest domeniu sprijină politicile Uniunii Europene, precum Planul de Acţiune pentru Economia Circulară [COM(2015)614].

Produse de origine biologică
CEN/TC 411, Produse de origine biologică, elaborează o serie de standarde care acoperă aspecte orizontale ale produselor de origine biologică, în baza mandatului M/492. Comitetul speră să publice patru standarde europene până la sfârşitul acestui an.
În ceea ce priveşte elaborarea de standarde şi alte documente pentru produse  de origine biologică, în baza mandatului 491, în 2017, TC 411 va transforma specificaţia tehnică cu privire la cerinţele şi metodele de încercare pentru solvenţi de origine biologică într-un standard european.
Până în martie 2017, CEN/BTWG 218 va finaliza un program de lucru ca răspuns la M/547, cu privire la alge şi produse pe bază de alge. Elaborarea noilor standarde şi a altor documente sau revizuirea celor existente va începe imediat ce Comisia Europeană va aproba programul de lucru.
Substanţe chimice durabile provenite din materiale primare şi secundare reciclate
În 2017, CEN şi CENELEC vor întocmi o situaţie a standardelor existente şi vor identifica necesităţi în domeniul substanţelor provenite din materii prime primare şi secundare. CEN/CLC/BTWG 11, Substanţe chimice durabile, va studia întregul ciclu de viaţă al materialelor şi va evalua pentru fiecare stadiu modul în care standardizarea poate contribui la o durabilitate mai bună a substanţelor chimice.

Alte standarde care vor fi elaborate în 2017

Lacuri şi vopsele
CEN/TC 139, Lacuri şi vopsele, va continua să colaboreze cu ISO/TC 35, Lacuri şi vopsele, la elaborarea de standarde pentru adoptarea în paralel la nivel european şi internaţional. Un standard format din două părţi, cu privire la determinarea rezistenţei la umiditate a lacurilor şi vopselelor va fi finalizat în 2017. CEN/TC 139 va continua lucreze la un standard european format din cinci părţi cu privire la acoperirile reactive pentru protecţia la foc a elementelor structurale.

Îngrăşăminte
În 2017 va fi publicată o specificaţie tehnică cu privire la îngrăşăminte (determinarea molibdenului) în concentraţii de peste 10%, cu ajutorul metodei gravimetrice cu 8-hidroxichinolină. De asemenea, va fi publicată o nouă ediţie a EN-ului referitor la determinarea conţinutului de potasiu solubil în apă din îngrăşăminte.

7. Construcţii

Modelul informaţional al clădirii
Comitetul CEN/TC 442, Building Informational Modelling (Modelul informaţional al clădirii), recent înfiinţat, va adopta o serie de standarde ISO ca standarde EN. Acestea includ cadrul de interacţiune, metodologia şi formatul pentru manualul informaţional livrabil, IFC (Industry Fondation Classes) pentru schimbul de date în activitatea de management al facilităţilor şi în cea de construcţii, şi un cadru pentru informaţia orientată spre obiect în organizarea informaţiilor  aferente lucrărilor de construcţii. Primele dintre aceste standarde vor fi publicate în 2017. TC 442 lucrează în paralel cu ISO la elaborarea unui standard format din două părţi, care se referă la managementul informaţiei ce utilizează BIM.

Performanţa energetică a clădirilor
CEN/TC 371, Performanţa energetică a clădirilor, coordonează activităţile CEN în acest domeniu şi lucrează ca răspuns la M/480. Întreaga serie de standarde europene şi rapoarte tehnice, care cuprinde o metodologie comună pentru evaluarea performanţei energetice a clădirilor (EPB) va fi publicată în mai 2017. Unele dintre aceste documente, care includ cadrul general de evaluare şi procedurile EPB, au fost elaborate în paralel cu ISO, dar CEN a condus proiectul. Această dimensiune internaţională va permite inginerilor şi arhitecţilor europeni să proiecteze pentru piaţa din afara Uniunii Europene. În cadrul Uniunii, statele membre vor utiliza aceste standarde pentru a sprijini implementarea directivei cu privire la performanţa energetică a clădirilor la nivel naţional.

Eurocodurile
În M/515, Comisia Europeană a cerut CEN să revizuiască eurocodurile existente şi să le extindă scopul, incluzând noi cerinţe de performanţă şi metode de proiectare. Activitatea este desfăşurată în cadrul CEN/TC 250 (Eurocoduri structurale). Au fost create echipe de proiect care vor realiza prima fază a programului de lucru planificat în 2017. Cea de-a doua fază include evaluarea structurilor existente  şi utilizarea de materiale noi precum sticla structurală, polimerii întăriţi cu fibre  şi structuri de tip membrană. CEN/TC 250 va finaliza proiectul unui standard european cu privire la proiectarea elementelor de prindere care vor fi utilizate în beton pentru a înlocui seria existentă de specificaţii tehnice.

Produse pentru construcţii
În 2017, CEN va continua să adapteze diferite standarde la cerinţele Regulamentului pentru construcţii. De asemenea, vor fi pregătite noi standarde europene pentru a sprijini implementarea regulamentului. CEN/TC 33 (Uşi, ferestre, obloane, feronerie pentru construcţii şi pereţi-cortină) va finaliza un nou standard european cu privire la uşi pentru pietoni. În plus, CEN/TC 227 (Materiale pentru drumuri) va termina revizuirea standardului european pentru amestecuri de agregate nelegate, iar CEN/TC 88 (Materiale şi produse pentru izolare termică) va termina un nou standard european pentru produse fasonate  in situ din straturi de polistiren expandat în vrac şi straturi legate de polistiren expandat.

Alte standarde care vor fi elaborate în 2017

Substanţe periculoase
CEN/TC 351, Produse pentru construcţii. Evaluarea emisiilor de substanţe periculoase, revizuieşte standardul european cu privire la determinarea emisiilor în aerul de interior. El elaborează şi specificaţii tehnice care tratează aspecte precum analiza substanţelor anorganice.

Durabilitatea lucrărilor de construcţii
CEN/TC 350, Durabilitatea lucrărilor de construcţii, va începe revizuirea standardului european care conţine regulile pentru diferite categorii de produse pentru construcţii în ceea ce priveşte Declaraţiile de mediu ale produselor. Principalul obiectiv constă în  a include indicatori suplimentari pentru declararea performanţei de mediu a produselor pentru construcţii şi pentru evaluarea performanţei de mediu a construcţiilor.

8. Domeniul digital/tehnologia informaţiei 
Biometrie

CEN/TC 224 va elabora un standard european cu privire la biometrie, care va furniza un vocabular în mai multe limbi, pe baza versiunii engleze a ISO/IEC 2382-37. 

Facturare electronică
CEN/TC 434, Facturare electronică, elaborează un set de standarde ca răspuns la M/528, pentru a sprijini implementarea Directivei 2014/55/EU cu privire la facturarea electronică în achiziţiile publice. CEN/TC 434 va furniza o listă  sintaxe care respectă standardul european referitor la modelul semantic de date pentru elementele esenţiale ale unei facturi electronice.

e-competenţă şi e-learning
TC 428 va stabili noi activităţi de standardizare pentru a sprijini competenţa înaltă a profesioniştilor din domeniul ITC şi va stabili noi criterii pentru competenţă şi abilităţi digitale pentru utilizatorii şi practicanţii ITC. Workshop-ul CEN cu privire la competenţa digitală va furniza o listă de 30-40 de profiluri  de profesiuni relevante pentru firmele se resurse umane şi cele de tehnologie a informaţiei.

Managementul confidenţialităţii
În 2017, un acord de grup de lucru CEN (CWA) va furniza un set de specificaţii, bune practici şi un ghid de interoperabilitate pentru descrierea unui identificator autosuveran utilizat de factorii de decizie. Identificatorul este reprezentat printr-un set de specificaţii şi va servi ca instrument de măsurare care să abiliteze persoanele fizice şi să le ajute să preia controlul asupra datelor lor şi să facă dreptul lor la confidenţialitate mai accesibil.

e-achiziţii
 
CEN/TC 440 va elabora specificaţii tehnice pentru a sprijini procesele de achiziţii publice electronice.

e-semnătură
Ca răspuns la M/460, TC 224 îşi va completa programul de lucru cu privire la semnătura electronică, elaborând standarde referitoare la profiluri de protecţie pentru crearea semnăturii şi aplicarea verificării, o interfaţă de aplicaţie pentru elemente securizate pentru identificare, autentificare electronice şi servicii şi sisteme demne de încredere.

9. Electrotehnică 

Cabluri electrice
În 2017, CLC/TC 20 (Cabluri electrice) va continua să elaboreze standarde pentru caracterizarea materialelor utilizate la accesoriile pentru cabluri electrice. Pe baza activităţii internaţionale, TC 20 va elabora amendamente pentru standardele europene referitoare la încercările efectuate asupra cablurilor electrice şi a cablurilor cu fibre optice supuse la foc şi va finaliza standardul referitor la metodele de încercare privind cablurile electrice şi cablurile cu fibre optice. CEN/TC 213 elaborează standarde pentru sisteme de tuburi subterane de protecţie a cablurilor electrice. Comitetul va finaliza un EN care va furniza o metodă de încercare pentru conţinutul de halogen. TC 213 va finaliza două rapoarte tehnice: unul cu privire la sisteme de tuburi de protecţie pentru direcţionarea cablajului cu rezistenţă la foc intrinsecă şi altul care se referă la caracteristicile electromagnetice ale acestor sisteme liniare.

Compatibilitate electromagnetică (EMC)
CLC 210 (EMC), în colaborare cu IEC/TC 77 (Compatibilitate electromagnetică) şi cu Comitetul internaţional special cu privire la interferenţa radio (CISPR), elaborează o gamă largă de standarde generice, de bază, standarde EMC şi standarde cu privire la familii de produse. Pe baza activităţilor CISPR, în 2017, TC 210 va elabora amendamente pentru standardele EMC generice, care includ standarde referitoare la limitele pentru emisii de curenţi armonici. În plus, TC 210 răspunde cererii provenite de la Comisia Europeană pentru standarde care să respecte cerinţele noilor directive pentru Compatibilitate Electromagnetică şi  pentru Echipamentul Radio. De aceea, TC 210 revizuieşte numeroase standarde, multe dintre ele referitoare la metode şi aparate privind măsurarea perturbaţiilor radio şi a imunităţii.

Câmpuri electromagnetice (EMF)
CLC/TC 106 X elaborează standarde europene ca răspuns la M/351, în sprijinul Directivei Câmpuri electromagnetice, care îşi propune să protejeze lucrătorii expuşi la riscuri generate de câmpuri electromagnetice. Ele includ un standard european care furnizează un mijloc de evaluare a aparatelor electrice acasă şi la locul de muncă în raport cu limitele expunerii umane la câmpurile electrice şi electromagnetice şi un standard care evaluează echipamentul electronic şi electric în raport cu limitele expunerii umane la curenţii electrici, magnetici, EMF, induşi şi de contact.

Alte standarde care vor fi elaborate în 2017

Iluminat
În 2017, grupul de coordonare referitor la iluminat al CEN/CENELEC îşi va finaliza programele de lucru pentru standardele cerute în baza mandatului M/485 , M/495 şi M/519.

10. Mediu
În afară de rolul său de consultant, CLC/TC 11 X elaborează standarde pentru a reduce impacturile dăunătoare ale activităţilor, produselor şi sistemelor  electromagnetice asupra mediului. Toate organismele tehnice de la CEN şi CENELEC trebuie să ia în consideraţie aspectele de mediu în activitatea lor. Un set de instrumente şi servicii-suport precum platforma de sprijin CEN sunt disponibile pentru a ajuta comitetele tehnice din toate sectoarele cu privire la modul în care să trateze aspectele de mediu în standarde.

Adaptarea la schimbările climatice
În 2017, CEN şi CENELEC vor finaliza programul de lucru preliminar ca urmare a cererii care sprijină strategia UE cu privire la adaptarea la schimbările  climatice. Programul de lucru va stabili o listă de 20 de standarde prioritare care trebuie să fie elaborate sau revizuite în fiecare sector prioritar (transporturi, energie, construcţii).

Calitatea aerului
TC 264 are sarcina de a armoniza diferitele practici din Uniunea Europeană prin stabilirea unei liste a cerinţelor minime pentru poluanţii specificaţi în standardele europene, care să acopere paşii de măsurare, planurile de măsurare, eşantionare, condiţionarea eşantioanelor, analiza/cuantificarea şi raportarea datelor. Fiecare metodă de măsurare standardizată include date de validare pentru variabilitate (repetabilitate şi reproductibilitate), ataşate la rezultatele măsurătorilor. În 2017, TC 264 va completa standardele pentru măsurarea conţinutului de particule din mediul înconjurător, ajutând la implementarea legislaţiei cu privire la calitatea aerului ambiant, sisteme automate de măsurare a concentraţiei de particule, cu o metodă-standard pentru măsurarea NO3-, SO4-2, CI-, NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ în PM 2,5 depuse pe filtre şi cu măsurarea carbonului elementar şi a carbonului organic, depuse pe filtre.

Deşeuri electronice
În domeniul deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (WEEE), TC 111 X va elabora două noi specificaţii tehnice: una pentru colectarea şi logistica WEEE şi una cu privire la procesarea finală a fracţiilor de cupru şi de metale preţioase din WEEE. Acestea vor fi publicate ca parte a unei serii de standarde şi specificaţii tehnice elaborate în baza M/518, pentru sprijinirea Directivei WEEE.

Caracterizarea de mediu a matricelor solide
TC 444 va revizui standardul referitor la încercări de percolare în curent ascendent pentru a sprijini legislaţia Uniunii Europene cu privire la deşeuri. Un nou standard despre determinarea bifenililor policloruraţi (PCB) din deşeurile solide prin cromatografie cu captură de electroni sau prin spectrometrie de masă  va fi publicat, de asemenea, în 2017.

Alte standarde care vor fi publicate în 2017
Managementul anvelopelor ajunse la sfârşitul ciclului de viaţă (ELT) devine o activitate semnificativă de valorificare a deşeurilor, cu impact potenţial atât asupra economiei, cât şi a mediului. CEN/TC 366 Materiale obţinute din anvelopele ajunse la sfârşitul ciclului de viaţă, standardizează proprietăţile fizice şi chimice relevante ale materialelor provenite din anvelope,  cu scopul de a îmbunătăţi potenţialul pentru reciclarea ELT.

Apa
CEN/TC 230 (Analiza apei) elaborează metode de încercare standard pentru examinarea fizică, chimică, biochimică, biologică şi microbiologică  a calităţii apei. Sunt incluse aici şi metode de eşantionare, asigurare a calităţii, clasificare şi cerinţe de performanţă pentru echipamentul de monitorizare.

Sol şi nămoluri
CEN/TC 308 (Caracterizarea şi managementul nămolurilor, elaborează standarde generice pentru nămoluri, referitoare la utilizarea şi eliminarea acestora. CEN/TC 345, Caracterizarea solurilor, se ocupă de standardizarea în domeniul calităţii solurilor, inclusiv metodele de eşantionare şi de evaluare şi definirea termenilor. Alte activităţi de standardizare din acest domeniu vor fi realizate de TC 444.
S-a înregistrat o creştere a cererii de amelioratori de soluri şi substraturi de cultură începând din 1990, în agricultură, horticultură şi grădinărit. Standardele din acest domeniu se află sub responsabilitatea CEN/TC 223, Amelioratori pentru soluri şi substanţe de cultură. Următoarea revizuire a Reglementării cu privire la îngrăşăminte 2003/2003 va intensifica activitatea de standardizare în acest domeniu.

Economia circulară
CEN şi CENELEC sprijină Strategia Comisiei Europene referitoare la economia circulară. Până la sfârşitul lui 2017, va fi finalizată o evaluare a gradului în care standardizarea actuală sprijină eficienţa resurselor în economia circulară în Uniunea Europeană. Scopul constă în identificarea modurilor în care activităţile de standardizare pot fi îmbunătăţite pentru a sprijini aceste politici şi a elabora un plan strategic prin care lipsurile identificate în activităţile de standardizare pot fi eliminate.

Substanţe chimice
În 2017, CEN va elabora un nou Ghid CEN, care va furniza un sprijin comitetelor tehnice cu privire la modul de a elabora cerinţe în standardele pentru produse care să ajute la reducerea la minimum a utilizării substanţelor periculoase în produse, micşorând astfel riscurile pentru sănătate şi mediu, provenite din expunerea la substanţe chimice.

11. Alimente şi furaje
Un subiect de interes apărut în 2017 în acest domeniu este caracterul autentic al alimentelor. Acesta a fost identificat ca o nouă zonă de interes a comitetelor tehnice care lucrează în acest domeniu. În 2017, CEN va înfiinţa un Grup de coordonare între diferitele comitete. Acesta va întocmi o situaţie a metodelor existente, a gradului lor de validare şi va identifica necesităţile de standardizare europeană. Scopul pe termen lung va fi standardizarea metodelor cerute atât de industrie, cât şi de laboratoarele de control.

Metode de încercare
Activitatea CEN în domeniul alimentelor şi furajelor se concentrează pe standardizarea metodelor analitice validate pentru o mare varietate de substanţe, de la metodele orizontale, aplicabile diferitelor matrice până la standarde specifice pentru alimente.
În 2017, CEN/TC 275 va elabora 15 standarde europene cu privire la microbiologia alimentelor, ca răspuns la cererea emisă de Comisia Europeană (M/381). Comitetul tehnic va continua să elaboreze standarde europene pentru detectarea şi determinarea micotoxinelor din alimente.
CEN/TC 307 va lucra în paralel cu ISO la revizuirea metodelor de determinare a diferitelor atribute din uleiuri şi grăsimi, precum indicele de refracţie, impurităţile insolubile, densitatea convenţională şi conţinutul de apă.
CEN/C 327 va continua să lucreze la o gamă de metode de încercare a furajelor  pentru animale, ca răspuns la M/521, M/522 şi M/523. Standardele rezultate, care vor fi publicate în 2017 şi 2018, vor permite autorităţilor de reglementare să determine dacă furajele pentru animale, existente pe piaţă, respectă cerinţele legale stabilite în Reglementarea (EC) 882/2004.
CEN/TC 338 va continua să lucreze la revizuirea standardelor europene privind  metodele pentru determinarea caracteristicilor biometrice ale boabelor şi a densităţii în vrac a cerealelor. 

Cacao
În 2017, CEN/TC 415 va finaliza patru standarde europene cu privire la durabilitatea şi trasabilitatea alimentului cacao, care vor fi elaborate în paralel cu cele internaţionale (ISO). Aceste standarde vor stabili cerinţe pentru sisteme de management durabile, performanţă, trasabilitate şi scheme de certificare.

Alte standarde care vor fi elaborate în 2017 

Caracterul autentic al alimentelor şi al furajelor
Acesta a fost identificat ca o nouă zonă de interes pentru mai multe comitete tehnice ale CEN, care activează în domeniul siguranţei alimentelor şi a furajelor. În 2017, CEN va explora posibilitatea de a înfiinţa un Grup de coordonare care listeze metodele existente, să determine gradul lor de validare şi să identifice necesităţile de standarde europene. Scopul pe termen lung îl reprezintă standardizarea metodelor necesare în industrie şi în laboratoarele de încercări.

Materiale care intră în contact cu alimentele
În 2017, CEN va primi o cerere de la Comisia Europeană în cadrul Reglementării (EC) nr. 1935/2004 cu privire la materialele şi articolele destinate să intre în contact cu alimentele. CEN/TC 194 va schiţa un program de lucru care va conduce la elaborarea unor priorităţi de standardizare pentru metode pentru determinarea migraţiei oligomerilor, analiţilor şi a altor substanţe specifice.

12. Mobilă şi produse menajere 

Lumânări
CEN/TC 369 continuă să actualizeze standardele europene referitoare la cerinţe de securitate pentru lumânări, suporturi şi recipiente pentru lumânări, aliniate cu noile cerinţe emise de Comisia Europeană. 

Mobilă
În 2017, CEN/TC 207 va continua să elaboreze standarde referitoare la aspecte de securitate pentru mobilă, în cadrul M/497 şi M/527. În 2017, va fi publicat un nou standard european care va stabili cerinţe de securitate şi metode de încercare cu privire la paturile pentru adulţi şi copii, iar TC 207 va continua să elaboreze specificaţii referitoare la scaunele pentru copii şi pătuţurile suspendate.
Comitetul va revizui, de asemenea, standardul european care stabileşte cerinţele pentru mobila destinată bucătăriilor şi birourilor şi va elabora un nou standard european cu privire la corelarea dimensiunilor mobilei de bucătărie.

Anexat_PROGRAM CEN continuare.doc

Imprima paginaMicsoreaza fontMareste font


Articol vizualizat de 680 ori.
Publicitate

---------------------------------- eminescu
---------------------------------- certind
----------------------------------
certind
---------------------------------- FOREN
---------------------------------- akcenta
---------------------------------- FOREN
---------------------------------- FOREN
---------------------------------- REBU
---------------------------------- Apulum94